Projekti i Binjakëzimit MK 11 IB/EN 01/R

Ky projekt ka për qëllim të përforcojë kapacitetin administrativ në nivel nacional dhe lokal për transponim dhe zbatim të Direktivës për Emetime Industriale (DEI). Gjithashtu, ky projekt parasheh përgatitjen e legjislacionit primar dhe sekundar në përputhje me DEI, vlerësimin e ndikimit ekonomik, përforcimin e kapaciteteve në nivel qendror dhe lokal dhe vlerësimin e pajisjeve të nevojshme për zbatimin e DEI. Projekti do të implementohet nga viti 2015 deri në fund të muajit prill, viti 2017.

 

 

Risi: 

 

27 prill, 2017 - Ceremonia permbyllese ne Hotel Stoun Brixh - Shkup 

  

20 prill, 2017 - Punetoria 3200 - Trajnim mbi DEI dhe prezantim i rezultateve te projektit 

 

06-07 prill, 2017 - Punetoria 2910 - Punetoria e pare per Leje Pilot B (Prodhimi i veres) 

 

27-31 mars, 2017 - Punetoria 2210 - Punetoria e pare per Leje Pilot DEI (Perpunimi i metaleve me ngjyra - Kategoria 2.5a nga Shtojca I e DEI) dhe vizita e Minieres SASA 

 

14 mars, 2017 - Fillon procesi i konsultimeve lidhur me propozim ligjin dhe aktet nenligjore per transponim te DEI ne Maqedoni! Eveninmenti me palet e interesuara mbahet me date 14 mars.

 

7-10 mars, 2017- Punetoria 2810_2820- Punetoria e pare per hartim te Lejeve Pilot B (per shkritoret) 

 

6 mars, 2017 - Ne Oden Ekonomike ne Shkup u mbajt konference per shtyp lidhur me projektin dhe propozim ligjin dhe aktet nenligjore per transponim te DEI ne Maqedoni 

 

27 shkurt- 3 mars, 2017 - Punetoria 2510 - Punetoria e pare per Leje Pilot DEI (Trajtimi dhe largimi i mbeturinave (kategoria 5.1, 5.2, 5.3)) dhe vizita e  Deponise Drislla

 

15-16 shkurt, 2017- Punetoria 2410 - Punetoria e pare per Leje DEI Pilot per instalime qe bejne shkrirje te substancave minerale (Kategoria 3.4) dhe vizita tek fabrika ,,Mikeli'' 

 

11-12 janar, 2017 - Punetoria 2110- Punetoria e pare per Leje Pilot per FMD dhe vizite tek ''REK Manastiri'' 

 

20-23 dhjetor, 2016 - Punetoria 2710_2720- Punetoria e pare dhe e dyte per Leje Pilot B (Prodhimi i prodhimeve te qumeshtit)

 

12-15 dhjetor, 2016 - Punetoria 2620 - Punetoria e dyte per leje pilot DEi (Kategoria 4.4 Shtojca I nga DEI)

 

19-23 shtator, 2016 Punetoria 2320_2620- Punetoria e dyte per leje pilot DEI

 

6-7 shtator, 2016 Punetoria 2310_2610- Punetoria e pare per leje pilot DEI 

 

27-28 korrik, 2016 Punetoria 1200 - Komunikim dhe bashkeveprim 

 

1-3 qershor, 2016 Punetoria 1100 - Trajnim themelor mbi DEI