Komponentët e Projektit

Projekti ka katër komponentë:

 

Komponenti 1: Vlerësim i ndikimit ekonomik që implementimi i Direktivës për Emetime Industriale 2010/75/EU ka ndaj sektorit industrial

 

Komponenti 2: Krijimi i legjislacionit ekologjik primar dhe sekundar në përputhje me Direktivën e re për Emetime Industriale 2010/75/EU

 

Komponenti 3: Përforcimi i kapacitetit administrativ qendror dhe lokal për implementimin e Direktivës së re për Emetime Industriale 2010/75/EU

 

Komponenti 4: Përgatitja e listës preliminare të pajisjeve që janë të nevojshme për implementimin e Direktivës së re për Emetime Industriale 2010/75/EU