Komponenti 1

Vlerësim i ndikimit ekonomik që implementimi i Direktivës për Emetime Industriale 2010/75/EU ka ndaj sektorit industrial

  • Do të zhvillohen Analiza rregullative të ndikimit që implementim i DEI ka ndaj sektorëve industrial relevantë si dhe ndaj administratës relevante
  • Do të përgatitet raporti i vlerësimit rreth ndikimit ekonomik që implementimi i DEI ka ndaj sektorëve relevantë industrial bashkë me rekomandime dhe do të diskutohet dhe vihet dakord me Ministrinë rreth hapave të mëtutjeshëm.