Komponenti 4

Përgatitja e listës preliminare për pajisjet e nevojshme për implementimin e Direktivës së re për Emetime Industriale 2010/75/EU

  • Do të analizohen detajisht pajisjet ekzistuese
  • Do të përgatitet listë me pajisje plotësuese të nevojshme për implementimin e DEI dhe do të diskutohet rreth sigurimit të kësaj pajisjeje.

Rezultate

Lista preliminare e mjeteve (softuerit dhe harduerit) te nevojshem per implementim te DEI dhe rekomandime per permiresim te mjeteve dhe perdorimit te tyre per implementim te DEI  

Ky raport perfshin etapat e Aktivitetit me numer 4.1 dhe permban listen preliminare te mjeteve te nevojshme per implementim te Direktives se re per emetime industriale 2010/75/EU, si dhe rekomandime per permiresim te mjeteve dhe perdorimit te tyre.