Informata mbi projektin

Titulli: “ Përforcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale 2010/75/EU”                                  

 

Buxheti: 900.000 Euro

 

Periudha e implementimit: 19 muaj

 

Fillimi i implementmit: 1tetor 2015

 

Përfituesi kryesor: Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mjedisit Jetësor

 

Institucionet nga Shtetet Anëtare:

Partneri Kryesor Austria: Agjencia e Mjedisit Jetësor Austri

Partneri Dytësor Spanja: Ministria Rajonale e Galicias për Mjedis Jetësor, Planifikim Hapësinor dhe Infrastruktura dhe FIAPP