Punetoria 2320_2620 - Punetoria e dyte per leje pilot DEI

© H.Frischenschlager

Punëtoria e dytë nga seria e punëtorive për leje pilot DEI në kuadër të Projektit të binjakëzimit ‘’Përforcimi i kapaciteteve administrative në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për emetime industriale’’ u zhvillua nga data 19 deri më 23 shtator në Shkup dhe Tetovë.

 

Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie ishte përforcimi i kapaciteteve qendrore administrative për implementimin e Direktivës së re për emetime industriale përmes trajnimit të personave që merren me lëshimin e lejeve për përgatitje të lejeve të integruara A në përputhje me DEI si projekte pilot për aktivitete të caktuara nga Aneksi 1.

 

Në këtë punëtori u vizituan dy instalacionet e zgjedhura A ( instalacione nga Aktiviteti 4.4 dhe 6.6 nga Aneksi I i DEI). Përgatitja e lejeve të integruara pilot për këto instalacione sipas ligjit të ri të Maqedonisë dhe në përputhje me DEI si projekte pilot filloi pas vizitave të instalacioneve.   

 

Agjenda e punetorise 2320 [PDF, 323KB]

Agjenda e punetorise 2620 [PDF, 331KB]

 

Prezantim - Pergatitja e Lejes Pilot per fermat e pulave dhe derrave [PDF, 0.9MB]

 

Leje Pilot per Kimikatet Organike [PDF, 473KB]

 

Leje Pilot - Hromos [PDF, 515KB]

 

Liste kontrolluese per vizite ne terren (industria kimike) [PDF, 38KB]

 

Leje Pilot -Ferma Edinstvo Celopek [PDF, 710KB]

 

Liste kontrolluese per vizite ne terren (per ferma) [PDF, 242KB]