Propozim ligji dhe aktet nenligjore (versioni i fundit)