Твининг проект MK11/IB/EN/01/R

Целта на проектот е зајакнувањето на административните капацитети на национално и локално ниво за транспонирање и спроведување на ДИЕ во Земјата Корисник. Проектот предвидува подготовка на примарно и секундарно законодавство во согласност со ДИЕ, процена на економското влијание, градење на капацитети на централно и локално ниво и процена на потребната опрема за спроведување на ДИЕ. Проектот ќе се спроведе во текот на 2015 до крајот на април 2017.